学唐诗网

清水出芙蓉,天然去雕饰。

出自唐代李白的《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰
原文
天上白玉京,十二楼五城。仙人抚我顶,结发受长生。
误逐世间乐,颇穷理乱情。九十六圣君,浮云挂空名。
天地赌一掷,未能忘战争。试涉霸王略,将期轩冕荣。
时命乃大谬,弃之海上行。学剑翻自哂,为文竟何成。
剑非万人敌,文窃四海声。儿戏不足道,五噫出西京。
临当欲去时,慷慨泪沾缨。叹君倜傥才,标举冠群英。
开筵引祖帐,慰此远徂征。鞍马若浮云,送余骠骑亭。
歌钟不尽意,白日落昆明。十月到幽州,戈鋋若罗星。
君王弃北海,扫地借长鲸。呼吸走百川,燕然可摧倾。
心知不得语,却欲栖蓬瀛。弯弧惧天狼,挟矢不敢张。
揽涕黄金台,呼天哭昭王。无人贵骏骨,騄耳空腾骧。
乐毅倘再生,于今亦奔亡。蹉跎不得意,驱马还贵乡。
逢君听弦歌,肃穆坐华堂。百里独太古,陶然卧羲皇。
征乐昌乐馆,开筵列壶觞。贤豪间青娥,对烛俨成行。
醉舞纷绮席,清歌绕飞梁。欢娱未终朝,秩满归咸阳。
祖道拥万人,供帐遥相望。一别隔千里,荣枯异炎凉。
炎凉几度改,九土中横溃。汉甲连胡兵,沙尘暗云海。
草木摇杀气,星辰无光彩。白骨成丘山,苍生竟何罪。
函关壮帝居,国命悬哥舒。长戟三十万,开门纳凶渠。
公卿如犬羊,忠谠醢与菹。二圣出游豫,两京遂丘墟。
帝子许专征,秉旄控强楚。节制非桓文,军师拥熊虎。
人心失去就,贼势腾风雨。惟君固房陵,诚节冠终古。
仆卧香炉顶,餐霞漱瑶泉。门开九江转,枕下五湖连。
半夜水军来,浔阳满旌旃。空名适自误,迫胁上楼船。
徒赐五百金,弃之若浮烟。辞官不受赏,翻谪夜郎天。
夜郎万里道,西上令人老。扫荡六合清,仍为负霜草。
日月无偏照,何由诉苍昊。良牧称神明,深仁恤交道。
一忝青云客,三登黄鹤楼。顾惭祢处士,虚对鹦鹉洲。
樊山霸气尽,寥落天地秋。江带峨眉雪,川横三峡流。
万舸此中来,连帆过扬州。送此万里目,旷然散我愁。
纱窗倚天开,水树绿如发。窥日畏衔山,促酒喜得月。
吴娃与越艳,窈窕夸铅红。呼来上云梯,含笑出帘栊。
对客小垂手,罗衣舞春风。宾跪请休息,主人情未极。
览君荆山作,江鲍堪动色。清水出芙蓉,天然去雕饰。
逸兴横素襟,无时不招寻。朱门拥虎士,列戟何森森。
剪凿竹石开,萦流涨清深。登台坐水阁,吐论多英音。
片辞贵白璧,一诺轻黄金。谓我不愧君,青鸟明丹心。
五色云间鹊,飞鸣天上来。传闻赦书至,却放夜郎回。
暖气变寒谷,炎烟生死灰。君登凤池去,忽弃贾生才。
桀犬尚吠尧,匈奴笑千秋。中夜四五叹,常为大国忧。
旌旆夹两山,黄河当中流。连鸡不得进,饮马空夷犹。
安得羿善射,一箭落旄头。
拼音解读
tiān shàng bái yù jīng ,shí èr lóu wǔ chéng 。xiān rén fǔ wǒ dǐng ,jié fā shòu zhǎng shēng 。
wù zhú shì jiān lè ,pō qióng lǐ luàn qíng 。jiǔ shí liù shèng jun1 ,fú yún guà kōng míng 。
tiān dì dǔ yī zhì ,wèi néng wàng zhàn zhēng 。shì shè bà wáng luè ,jiāng qī xuān miǎn róng 。
shí mìng nǎi dà miù ,qì zhī hǎi shàng háng 。xué jiàn fān zì shěn ,wéi wén jìng hé chéng 。
jiàn fēi wàn rén dí ,wén qiè sì hǎi shēng 。ér xì bú zú dào ,wǔ yī chū xī jīng 。
lín dāng yù qù shí ,kāng kǎi lèi zhān yīng 。tàn jun1 tì tǎng cái ,biāo jǔ guàn qún yīng 。
kāi yàn yǐn zǔ zhàng ,wèi cǐ yuǎn cú zhēng 。ān mǎ ruò fú yún ,sòng yú biāo qí tíng 。
gē zhōng bú jìn yì ,bái rì luò kūn míng 。shí yuè dào yōu zhōu ,gē chán ruò luó xīng 。
jun1 wáng qì běi hǎi ,sǎo dì jiè zhǎng jīng 。hū xī zǒu bǎi chuān ,yàn rán kě cuī qīng 。
xīn zhī bú dé yǔ ,què yù qī péng yíng 。wān hú jù tiān láng ,jiā shǐ bú gǎn zhāng 。
lǎn tì huáng jīn tái ,hū tiān kū zhāo wáng 。wú rén guì jun4 gǔ ,lù ěr kōng téng xiāng 。
lè yì tǎng zài shēng ,yú jīn yì bēn wáng 。cuō tuó bú dé yì ,qū mǎ hái guì xiāng 。
féng jun1 tīng xián gē ,sù mù zuò huá táng 。bǎi lǐ dú tài gǔ ,táo rán wò xī huáng 。
zhēng lè chāng lè guǎn ,kāi yàn liè hú shāng 。xián háo jiān qīng é ,duì zhú yǎn chéng háng 。
zuì wǔ fēn qǐ xí ,qīng gē rào fēi liáng 。huān yú wèi zhōng cháo ,zhì mǎn guī xián yáng 。
zǔ dào yōng wàn rén ,gòng zhàng yáo xiàng wàng 。yī bié gé qiān lǐ ,róng kū yì yán liáng 。
yán liáng jǐ dù gǎi ,jiǔ tǔ zhōng héng kuì 。hàn jiǎ lián hú bīng ,shā chén àn yún hǎi 。
cǎo mù yáo shā qì ,xīng chén wú guāng cǎi 。bái gǔ chéng qiū shān ,cāng shēng jìng hé zuì 。
hán guān zhuàng dì jū ,guó mìng xuán gē shū 。zhǎng jǐ sān shí wàn ,kāi mén nà xiōng qú 。
gōng qīng rú quǎn yáng ,zhōng dǎng hǎi yǔ zū 。èr shèng chū yóu yù ,liǎng jīng suí qiū xū 。
dì zǐ xǔ zhuān zhēng ,bǐng máo kòng qiáng chǔ 。jiē zhì fēi huán wén ,jun1 shī yōng xióng hǔ 。
rén xīn shī qù jiù ,zéi shì téng fēng yǔ 。wéi jun1 gù fáng líng ,chéng jiē guàn zhōng gǔ 。
pú wò xiāng lú dǐng ,cān xiá shù yáo quán 。mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn ,zhěn xià wǔ hú lián 。
bàn yè shuǐ jun1 lái ,xún yáng mǎn jīng zhān 。kōng míng shì zì wù ,pò xié shàng lóu chuán 。
tú cì wǔ bǎi jīn ,qì zhī ruò fú yān 。cí guān bú shòu shǎng ,fān zhé yè láng tiān 。
yè láng wàn lǐ dào ,xī shàng lìng rén lǎo 。sǎo dàng liù hé qīng ,réng wéi fù shuāng cǎo 。
rì yuè wú piān zhào ,hé yóu sù cāng hào 。liáng mù chēng shén míng ,shēn rén xù jiāo dào 。
yī tiǎn qīng yún kè ,sān dēng huáng hè lóu 。gù cán mí chù shì ,xū duì yīng wǔ zhōu 。
fán shān bà qì jìn ,liáo luò tiān dì qiū 。jiāng dài é méi xuě ,chuān héng sān xiá liú 。
wàn gě cǐ zhōng lái ,lián fān guò yáng zhōu 。sòng cǐ wàn lǐ mù ,kuàng rán sàn wǒ chóu 。
shā chuāng yǐ tiān kāi ,shuǐ shù lǜ rú fā 。kuī rì wèi xián shān ,cù jiǔ xǐ dé yuè 。
wú wá yǔ yuè yàn ,yǎo tiǎo kuā qiān hóng 。hū lái shàng yún tī ,hán xiào chū lián lóng 。
duì kè xiǎo chuí shǒu ,luó yī wǔ chūn fēng 。bīn guì qǐng xiū xī ,zhǔ rén qíng wèi jí 。
lǎn jun1 jīng shān zuò ,jiāng bào kān dòng sè 。qīng shuǐ chū fú róng ,tiān rán qù diāo shì 。
yì xìng héng sù jīn ,wú shí bú zhāo xún 。zhū mén yōng hǔ shì ,liè jǐ hé sēn sēn 。
jiǎn záo zhú shí kāi ,yíng liú zhǎng qīng shēn 。dēng tái zuò shuǐ gé ,tǔ lùn duō yīng yīn 。
piàn cí guì bái bì ,yī nuò qīng huáng jīn 。wèi wǒ bú kuì jun1 ,qīng niǎo míng dān xīn 。
wǔ sè yún jiān què ,fēi míng tiān shàng lái 。chuán wén shè shū zhì ,què fàng yè láng huí 。
nuǎn qì biàn hán gǔ ,yán yān shēng sǐ huī 。jun1 dēng fèng chí qù ,hū qì jiǎ shēng cái 。
jié quǎn shàng fèi yáo ,xiōng nú xiào qiān qiū 。zhōng yè sì wǔ tàn ,cháng wéi dà guó yōu 。
jīng pèi jiá liǎng shān ,huáng hé dāng zhōng liú 。lián jī bú dé jìn ,yǐn mǎ kōng yí yóu 。
ān dé yì shàn shè ,yī jiàn luò máo tóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译赏析

暂无

作者介绍

李白 李白   李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。祖籍陇西成纪(待考),出生于西域碎叶城,4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。其墓在今安徽当…详情

转载请注明:学唐诗网原文链接 | https://www.xuetangshi.com/mingju/4614.html

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),部分内容原作者已无法考证,版权归原作者所有。学唐诗网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

古文典籍

经典名句

热门成语